Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief oktober 2019
#7 - 24 oktober 2019
We zijn verhuisd!
Vanaf september jl. zitten we in ons nieuwe pand aan de Kobaltweg 44 in Utrecht. Op 4 en 5 oktober vond de officiële opening plaats voor klanten, relaties en medewerkers.

De officiële openingshandeling werd verricht door oprichters van Marshoek, Piet Mars en Bert Hoek. Zij hebben 35 jaar geleden Marshoek opgericht. Na de officiële openingshandeling konden de aanwezige klanten en relaties het pand bezichtigen. We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen.
Lees meer
Aanvraag Compensatie Transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een aanvraag indienen voor compensatie van betaalde transitievergoeding aan werknemers die (gedeeltelijk) zijn ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist het UWV binnen zes maanden of werkgever de compensatie ook ontvangt.

Lees meer
Voorlichtingscampagne Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een voorlichtingscampagne gestart om werkgevers en werknemers voor te lichten over de nieuwe regels op het gebied van arbeidscontracten en ontslag. Voor werkgevers is er een WAB-checklist met actiepunten waarvan het verstandig is dat die vóór 1 januari 2020 doorlopen worden. Daarnaast zijn er diverse factsheets beschikbaar die de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten weergeven.

Op de website: www.rijksoverheid.nl/wab is deze informatie terug te vinden.


Nieuwe WW-premie WAB in 2020 

Met Prinsjesdag zijn de (voorlopige) percentages voor de hoge en lage WW-premie 2020 gepubliceerd. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste omvang gaat een lage premie van 2,94% gelden. De premie voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract wordt 5 procentpunten hoger: 7,94%.

De wijziging van de WW-premie staat in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden.


Evaluatie Wet Aanpak Schijnconstructie

Werkgevers moeten sinds 1 januari 2016 loonbedragen op de loonstrook specificeren zodat deze begrijpelijk zijn voor werknemers. Deze maatregel beoogt situaties tegen te gaan waarin aan werknemers onder het brutominimumloon worden betaald.

Uit evaluatie van de wet blijkt dat de loonstrook transparanter is geworden. Dit komt het toezicht op de naleving van de Wet Minimumloon ten goede, omdat de Inspectie SZW meer mogelijkheden heeft om te zien of sprake is van onderbetaling. Ook vakbonden geven aan dat ze dankzij deze maatregel beter kunnen controleren of de loonbetaling klopt.


Aanmelden deelname nieuwe KOR vóór 20 november 2019

Inwerkingtreding nieuwe KOR per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt de vernieuwde kleineondernemersregeling (hierna: “KOR”) in werking. Een tijdige aanmelding (vóór 20 november 2019) zorgt ervoor dat u vanaf 1 januari 2020 kunt deelnemen.

Lees meer
Dividendbelasting en dividenduitkering

Wanneer dividend uitkeren met het oog op belastingontwikkeling?

Zoals u ongetwijfeld hebt meegekregen is de dividendbelasting na veel discussie uiteindelijk niet afgeschaft. Intussen veranderen diverse belastingtarieven in de periode 2019-2022. Wat zijn hiervan de gevolgen als u dividend wilt uitkeren uit uw onderneming?

Lees meer
Ontwikkeling vennootschapsbelasting
Vanaf 2019 worden de tarieven vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd. Tot een belastbaar bedrag van € 200.000 bedraagt in 2019 het “mkb-tarief” 19%; voor het meerdere geldt het reguliere tarief van 25%.

In 2020 blijft het hoge vennootschapsbelastingtarief ongewijzigd, waar eerder nog tot een verlaging naar 22,55% was besloten. In 2021 zakt het toptarief vervolgens naar 21,7%, waar oorspronkelijk nog in een verlaging tot 20,5% was voorzien.
Lees meer
Valkuilen bij het opzeggen van uw huurovereenkomst
Wanneer u de huurovereenkomst van uw winkel wilt opzeggen, dan moet u dat in de goede vorm doen, tegen de juiste dag en met inachtneming van de correcte opzegtermijn.

Voor de meeste winkeliers is dat weinig verrassend. Toch gaat het in de praktijk regelmatig fout. Het gevolg kan zijn dat de huurovereenkomst wordt verlengd met een nieuwe termijn van (meestal) vijf jaar. In deze blog staat een arrest centraal waarin het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uiteenzet wat doorslaggevend is voor een rechtsgeldige huuropzegging.
Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties