Online lezen  |  Printversie  |  Afmelden
Nieuwsbrief september 2018 
#6 - 24 september 2018
PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2019
“De regering wil dit sterke land nog beter maken. De economische voorwaarden zijn daarvoor aanwezig”, aldus de Koning in zijn troonrede. Met het Belastingplan 2019 gaat het kabinet opnieuw richting kiezen om ruimte en zekerheid te bieden voor nu en voor de volgende generaties.

Wij hebben de belangrijkste voorstellen uit het belastingplan 2019 in deze nieuwsbrief kort voor u samengevat.


Maatregelen voor particulieren

Tarief inkomstenbelasting
Het toptarief in de IB en LB wordt in 2019 51,75%. In de tweede en derde schijf geldt een tarief van 38,10%. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,65%. Voor AOW-gerechtigden geldt in de eerste schijf een tarief van 18,75% en in de tweede schijf een tarief van 20,20%.

Wijzigingen heffingskorting
Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar. In de aanloop naar Prinsjesdag heeft het kabinet de heffingskorting in 2019 met €44 extra verhoogd om de koopkracht te verbeteren voor met name lage inkomens en uitkeringsgerechtigden.

Verlaging IB/LB tarief voor hypotheekrente aftrek
Vanaf 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking wordt genomen versneld afgebouwd. Het aftrektarief in 2019 bedraagt 49,0%.

Verhogen maxima vrijwilligersvergoeding
Er wordt voorgesteld met ingang van 1 januari 2019 het plafond van de vrijwilligersvergoeding te verhogen tot €170 per maand en €1700 per kalenderjaar.

Maatregelen voor ondernemers en rechtspersonen

Verlaging aftrek tarief ondernemersaftrek
Vanaf 2020 wordt het tarief waartegen de ondernemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingvrijstelling versneld afgebouwd. Het aftrektarief in 2019 bedraagt 49,0%.

Verlaging VPB tarief
Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor winsten tot € 200.000 in stappen verlaagd van 20% naar 16% in 2021 (2019 19%, 2020 17,5%).

Verhoging Box II tarief
Het tarief in box 2 wordt verhoogd van 25% naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

Beperking rente aftrek
Het kabinet wil een nieuwe, algemene renteaftrekbeperking invoeren voor rechtspersonen zoals een BV. De maatregel komt erop neer dat het saldo van de betaalde en ontvangen rente aftrekbaar is tot maximaal 30% van de gecorrigeerde winst.

Compensatie bijstandslening (ex-) ondernemers
Een ondernemer in financiële problemen kan bij de gemeente een beroep doen op algemene bijstand om in het levensonderhoud te voorzien. De gemeente verstrekt dit als een renteloze lening, welke op dat moment niet tot het fiscale inkomen van de ondernemer behoort. Na een jaar beslist de gemeente op basis van het jaarinkomen van de ondernemer of de lening geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald. Bleef terugbetaling achterwege, dan werd het bedrag opgeteld bij het inkomen van de ondernemer.
Let op! Om aanspraak te maken op de compensatieregeling moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst/Toeslagen voorzien van de benodigde bewijsstukken.       
 


Verliesverrekening
De voorwaartse verliesverrekeningsperiode in de vennootschapsbelasting wordt verkort van negen naar zes jaar. Bedrijven kunnen verliezen vanaf volgend jaar nog hooguit 6 jaar voorwaarts verrekenen met winsten.

EIA / MIA / VAMIL
De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) worden voor een periode van 5 jaar verlengd tot 1 januari 2024. Het percentage van de EIA zal per 1 januari 2019 worden verlaagd van 54,5% naar 45%.

Beperking afschrijving vastgoed in de BV
Onder de huidige wetgeving kunnen B.V.’s in principe onroerende zaken tot maximaal 50% van de WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken gebruiken voor hun ondernemingen. Beleggingspanden zijn af te schrijven totdat de boekwaarde gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde.

Rekening-Courant schuld DGA
Als de totale som van schulden van de ab-houder aan zijn eigen vennootschap meer dan €500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.

Maatregelen BTW

Verhoging BTW tarief
Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Er komt geen aanvullende wetgeving voor de overgangssituaties rondom de tariefwijziging.

Wijziging kleine-ondernemersregeling (KOR)
De kleine-ondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Het wetsvoorstel loopt mee in het traject van het pakket Belastingplan 2019. Kleine ondernemers met maximaal 20.000 euro omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van omzetbelasting.

Maatregelen auto & mobiliteit

Bijtelling elektrische auto
Er bestaat op dit moment alleen nog maar een categorie verlaagde bijtelling voor volledig elektrische auto’s. Die bedraagt 4%. In de plannen tot en met 2020 blijft het algemene bijtellingspercentage 22%.

Fiets van de zaak
Vanaf 1 januari 2020 komt er een forfaitaire regeling voor de fiets van de zaak. Er wordt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets voorgesteld. Waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten fietsen.

Vergroeningsmaatregelen

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.

Hoewel deze nieuwsbrief zeer zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden.

Klik hieronder om de uitgebreide versie van de nieuwsbrief te lezen.

Lees meer
Volg ons
t in
Contact
E-mail opties